Algemene voorwaarden

Print Friendly and PDF

Deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen, onder dossiernummer: 02092565

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Verbeteraars B.V., gevestigd te Niezijl;
Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer en de rechtsvertegenwoordiger van de wederpartij;
Opdracht: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, respectievelijk de rechtsopvolger(s) van Opdrachtgever. Standaardvoorwaarden van de Opdrachtgever gelden uitsluitend indien en voor zover Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard.
2. Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In dit geval zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg treden om nieuwe afspraken te maken in de lijn van de weggevallen bepaling(en).

Artikel 3: Offertes

1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.
2. De offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend - met dien verstande dat Opdrachtnemer uitsluitend gebonden is aan offertes die Opdrachtgever binnen 30 dagen aanvaardt.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht en betrekken van derden

1. Opdrachtnemer zal de met Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dit geval Opdrachtgever vooraf informeren.

Artikel 6: Wijzigingen in de opdracht, meerwerk

1. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Artikel 7: Tarieven

1. De door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn, tenzij anders vermeld, inclusief reis- en verblijfkosten en exclusief BTW.
2. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren tegen het met Opdrachtgever overeengekomen tarief. Indien het een opdracht betreft op basis van nacalculatie, heeft Opdrachtgever het recht om, met voorafgaande schriftelijke mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
3. Buiten de in het vorige lid genoemde situatie is Opdrachtnemer gerechtigd om het met Opdrachtgever overeengekomen tarief te verhogen in geval zich tijdens de uitvoering van de opdracht kostenposten voordoen, die in redelijkheid niet door Opdrachtnemer waren te voorzien en waarvoor Opdrachtnemer niet heeft geoffreerd, mits deze kostenposten redelijkerwijze voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen. De Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien bedoelde tariefsverhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtnemer zal zijn voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken onder vermelding van de omvang van de verhoging en de datum waarop Opdrachtnemer deze in wil doen gaan.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na de vervaldatum is de Opdrachtgever in gebreke en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de Opdrachtgever komen ten laste van de Opdrachtgever.
3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, et cetera, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten opdrachten volledig is nagekomen.

Artikel 10: Reclames, klachten

1. Reclames en klachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel, bij niet zichtbare gebreken, binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
2. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verlopen na zes maanden na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

Artikel 11: Ontbinding

1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
2. Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
3. Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
4. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
5. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden, die door derden ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht voor zover deze derden zelf rechtstreeks een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer redelijkerwijze kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 13: Vrijwaringen

1. Beide partijen vrijwaren de wederpartij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer staan er jegens elkaar voor in dat door hen aan de wederpartij verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is hij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen en/of te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich alle rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. en toegepaste modellen, methodieken en instrumenten ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht., tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17: Toepasselijk recht

1. Op elke opdracht tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing; ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
2. De Kantonrechter respectievelijk Arrondissementsrechtbank te Groningen is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kennis te nemen.
3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om hun geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Naar boven